วิสัยทัศน์ (Company’s Vision)

December 12, 2012

employee-Visionบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างครบวงจร รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจที่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพเหนือคู่แข่งในระดับราคาที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่าคู่แข่งเพียงเล็กน้อย แต่จะเน้นความรวดเร็วในการผลิตผลงาน โดยที่บริษัทฯ จะเป็นผู้นำในการนำเสนอบริการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งนำเสนอบริการใหม่ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของผู้ใช้บริการในทุกด้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *